YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Pyrimme minimoimaan rauta- ja alumiinivalukomponenttien ympäristövaikutuksia kehittämällä ympäristöystävällisempiä tuotantomenetelmiä ja -prosesseja. 

Valukomponenttien tuotanto kuluttaa paljon energiaa ja tuotantoprosessissa syntyy myös huomattavia määriä jätteitä. Tärkeimmät ympäristönäkökohdat ja -tavoitteet Componentassa ovatkin energiankäyttö ja sen vähentäminen sekä jätteiden synnyn ehkäiseminen ja jätteiden hyötykäyttö kaatopaikalle viemisen sijasta.

Tuotantoyksiköittäin ja -paikkakunnittain seuraamme ja mittaamme myös raaka-aineen kulutusta ja tuotannon päästöjä eli hiukkas- ja VOC-päästöjä sekä tuotannon aiheuttamaa ympäristömelua. Kaikki Componentan valimot ja takomot täyttävät ympäristölupaehdoissa määritellyt päästö- ja melurajat.

Componentan laatu-, ympäristö-, työterveys- ja -turvallisuuspolitiikka ohjaa laatuun ja ympäristönäkökohtiin liittyviä toimenpiteitämme. Jokaisessa tuotantoyksikössä on kolmansien osapuolten sertifioimat laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Yhteistyössä asiakkaan kanssa tehtävällä komponenttien suunnittelulla ja materiaalivalinnoilla voidaan vähentää komponenttien tuotannon- ja käytönaikaisia ympäristövaikutuksia. Tuotantoystävällinen valukappale valmistetaan kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti hyödyntäen Componentan valu-, koneistus- ja materiaalitekniikan asiantuntemusta. Kestävä ja kevyt materiaali ja optimaalinen rakenne muun muassa pidentävät tuotteen käyttöikää, vähentävät päästöjä jne.

Tuotannon ympäristövaikutuksia voimme vähentää myös hyvällä laadunhallinnalla. Sujuvilla prosesseilla sekä tekemällä hyvää laatua ja kerralla oikein käytämme tuotannossa vähemmän energiaa, materiaalia ja työtunteja. Samalla toimimme taloudellisesti ja pienemmin kustannuksin.