VASTUULLISUUS 

Vastuullisuus lähtee arvoistamme, strategiastamme ja toimintatavoistamme ollen osa kaikkea liiketoimintaamme. Pidämme huolta liiketoiminnan kannattavuudesta, ihmisistä ja ympäristöstä. 

Vuonna 2014

  • lisäsimme toimintojemme tehokkuutta ja kannattavuutta
  • vahvistimme konsernin omavaraisuusastetta ja rahoitusasemaa  
  • kehitimme toimintamalleja ja organisaatiota
  • laajensimme yhdenmukaisia One Componenta -toimintatapoja
  • muokkasimme tuotantoa ja -prosesseja
  • investoimme ja paransimme prosesseja ja työskentelyolosuhteita
  • toteutimme toimenpiteitä raaka-aineiden käytön, jätteiden määrän ja tuotannon ympäristökuormituksen vähentämiseksi

Otamme toiminnoissamme huomioon standardin ISO 26000 ohjeet yhteiskuntavastuusta. Noudatamme toimintamaidemme lakeja ja määräyksiä sekä konsernin sisäisiä kaikille yhteisiä toimintaperiaatteita ja -ohjeita (mukaan lukien Componenta Way to Operate ja Code of Conduct) niin päivittäisessä johtamisessa ja toiminnassa sekä yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa. Konserninlaajuiset yhteiset arvot - avoimuus, rehellisyys ja toisten arvostus - ovat toimintamme perustana.

Componentan kaikissa tuotantoyksiköissä on kolmannen osapuolen sertifioimat laatu- ja ympäristöjärjestelmät. Konsernin Turkin yksiköissä Orhangazissa ja Manissa sekä Suomen Karkkilan ja Porin valimoissa ja Pistonsin konepajassa on myös sertifioitu OHSAS 18001 työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä. Järjestelmän rakentaminen on käynnissä tai aloitetaan myös muissa tuotantoyksiköissä tavoitteena sen sertifiointi.

Liiketoiminnan kannattavuuden, kilpailukyvyn ja omistaja-arvon parantaminen

Componentan taloudellista vastuuta on se, että varmistamme liiketoimintamme kannattavuuden ja kilpailukykyisyyden sekä omistaja-arvon kasvun.

Käynnissä olevan konsernin tehostamisohjelman toimenpiteillä olemme parantaneet liiketoiminnan kannattavuutta. Tuotanto- ja asiakaspalvelutoimintojen pitkäjänteisellä kehittämisellä parannamme kilpailukykyämme, minkä tuloksena olemme osaava ja luotettava kumppani asiakkaille ja sijoittajille. Kattavan riskienhallinnan avulla tunnistamme ja varaudumme liiketoimintaamme vaikuttaviin riskeihin. 

Hyvää johtamista ja huolenpitoa ihmisistä

Componentan sosiaalinen vastuu on hyvää johtamista, ihmisten huomioon ottamista sekä osaamisen, hyvinvoinnin ja turvallisuuden kehittämistä. Kehitämme jatkuvasti henkilöstön osaamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta erilaisin hankkein ja projektein. Vuonna 2014 panostimme etenkin johtamisen kehittämiseen organisaatiossa useiden erilaisten valmennusohjelmien avulla, joiden parissa jatkamme aktiivisesti vuonna 2015. 

Emme hyväksy minkäänlaista lahjontaa tai syrjintää missään tilanteessa. Vuonna 2014 Componentassa ei raportoitu yhtään syrjimistapausta.

 Otamme huomioon ympäristön ja turvallisuuden vaatimukset sekä sosiaalisen vastuun ja eettisyyden periaatteet myös toimittajiemme osalta. Emme maksa lahjuksia tai muita laittomia maksuja. Vuonna 2014 Componentassa ei ollut yhtään korruptiotapausta. 

Ympäristövaikutusten minimointia, kierrätystä ja hyötykäyttöä

Componentan ympäristövastuuseen kuuluu valukomponenttien ja niiden tuotannon ympäristövaikutusten minimointi raaka-aineesta valmiiksi valutuotteeksi. Componenta on myös merkittävä raaka-aineiden ja jätteiden kierrättäjä.

Jo komponenttisuunnittelussa ja materiaalivalinnoissa voidaan vaikuttaa tuotteen elinkaaren aikaisiin  ympäristövaikutuksiin. Valukomponenttien pääraaka-aine on suureksi osaksi kierrätysmetallia, vuonna 2014 sen osuus oli 71 %. Vuonna 2014 tuotantoprosessissa syntyvistä jätteistä 60 % kierrätettiin tai hyötykäytettiin. Hyötykäytämme sulatuksessa syntyvää lämpöenergiaa mm. kiinteistöjen lämmittämiseen. 

Tuotteiden ja toimintojen hyvä laatu tarkoittaa samalla tuotannon ympäristövaikutusten minimointia ja kustannustehokkuutta. Mitä parempaa laatua tuotamme, sitä vähemmän syntyy hylättyjä valukappaleita ja sitä vähemmän kuluu raaka-aineita, energiaa ja resursseja.