TOIMITUSJOHTAJAN
KATSAUS

Vuonna 2014 Componentan liiketoiminnan tehokkuus ja tuottavuus paranivat ja rahoitusrakenne uudistui.

Vuonna 2014 liiketoimintaympäristö oli edelleen haasteellinen, minkä vaikutuksesta Componentan liikevaihdon kehitys jäi 3 % edellisvuotta pienemmäksi. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja taseen erien valuuttakurssieroja kuitenkin parani konsernin tehostamisohjelman onnistuneen toteutuksen ja saavutettujen kustannussäästö- ja kannattavuuden parantamistavoitteiden ansiosta.

Tilikauden tulos jäi heikoksi johtuen korkeista kertaluonteisista eristä ja taseen operatiivisten erien valuuttakurssimuutoksista, jotka sisälsivät muun muassa toimintojen uudelleenorganisointi- ja yksiköiden lopettamiskuluja sekä käyttöomaisuuden alaskirjauksia eri toimintamaissamme.

Componentan pääomarakenteen uudelleenjärjestely toteutettiin elo - syyskuussa. Konsernin lyhytaikainen rahoitus korvattiin uusilla pitkäaikaisilla lainasopimuksilla, joiden ansiosta laina-ajat pitenivät ja vuotuiset lainanhoitokustannukset tulevat pienenemään. Lisäksi toteutimme kaksi osakeantia, joilla yhtiön omavaraisuusastetta nostettiin ja likviditeettiä parannettiin. Näin luotiin kestävä pohja yhtiön jatkokehittämiselle.

Konsernin kaikkia toimintoja koskeva tuottavuuden ja kannattavuuden kehittämisohjelma jatkuu vuonna 2015.  Kokonaisuudessaan tehostamisohjelmalla tavoitellaan vuoteen 2012 verrattuna 45 miljoonan euron tulosparannusta, josta 27,5 miljoonaa euroa toteutui vuoden 2014 loppuun mennessä. Jo toteutetut ja kuluvan vuoden aikana toteutettavat tehostamistoimet parantavat edelleen tulostamme arviolta 17,5 miljoonaa euroa vuosien 2015 ja 2016 aikana. Ohjelma parantaa Componentan kilpailukykyä merkittävästi tehostamalla tuottavuutta ja pienentämällä kiinteitä kuluja sekä vähentämällä energian ja raaka-aineiden kulutusta. Keskittämällä tuotantoa isompiin yksiköihin ja vähentämällä tuotantolinjojen määrää parannamme käyttöasteita. Vuonna 2014 saimme päätökseen jo aiemmin käynnistetyt valu- ja koneistustuotannon siirrot, minkä seurauksena Pietarsaaren valimon toiminta päättyi heinäkuussa. Osana kehittämisohjelmaa kehitimme myös toimintatapojamme ja sisäisiä prosessejamme. Vahvistimme asiakasprojektiemme johtamista Project management -toiminnolla, uudistimme yksiköidemme johtamis- ja organisaatiorakenteita sekä vahvistimme johtamisresurssejamme ja osaamistamme.

Vuoden 2014 lopussa käynnistimme koko konsernia koskevat laadun- ja asiakaspalvelun kehittämisprojektit, joiden tavoitteena ovat toimitusprosessiemme laadun kokonaisvaltainen kehittäminen, laatukustannusten alentaminen sekä asiakaspalveluprossiemme tehostaminen ja entistä laadukkaampi asiakaspalvelu. Projektit jatkuvat vuonna 2015.

Vuoden 2014 aikana onnistuimme hyvin uusien tuoteprojektien myynnissä. Vuosien panostus suunnitteluosaamiseen ja -resursseihin, työkaluihin ja asiakkaiden kanssa yhdessä tehtävään tuotekehitystyöhön kantoi hedelmää. Työ reilu vuosi sitten asettamamme tavoitteen - saavuttaa 100 miljoonan euron orgaaninen kasvu uusien tuotteiden ja ratkaisujen avulla, valituissa asiakassegmenteissä ja asiakkuuksissa vuoteen 2016 mennessä – toteuttamiseksi on edennyt hyvin.  Vuoden 2015 alussa Componentan tilauskanta on 2 % suurempi kuin edellisvuonna, ja markkinaosuutemme erityisesti kuorma-auto-, koneenrakennus- ja maatalouskonesegmenteissä on kasvanut ja tulee kasvamaan edelleen tämän ja ensi vuoden aikana.

Huolimatta Ukrainan kriisin luomista muutoksista ja epävarmuudesta markkinoilla, energian ja raaka-aineiden hintojen lasku, alhainen korkotaso ja yhteisvaluutta euron kilpailukyvyn paraneminen tasapainottavat markkinoiden ja talouden kehittymistä. Nämä toimenpiteet yhdessä Euroopan Keskuspankin aktiivisten rahamarkkinapäätösten kanssa luovat edellytykset talouden suunnan kääntämiselle ja liiketoimintamme positiiviselle kehittymiselle vuonna 2015. 

 Kiitän lämpimästi asiakkaitamme, omistajiamme ja henkilöstöämme sitoutumisesta ja hyvästä yhteistyöstä!

Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja